“Η συγκατάθεση πρέπει να λαμβάνεται ελεύθερα από το φυσικό πρόσωπο και ρητά και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας πρέπει να μπορεί να αποδείξει τη λήψη αυτής.”

Το 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016, γνωστός και ως ΓΚΠΔ και τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο 2018.

Σκοπός του είναι να έχουν τη δυνατότητα τα φυσικά πρόσωπα να ελέγχουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από φορείς-οργανισμούς-εταιρείες.

Μια από τις βασικές αρχές του Κανονισμού είναι η Αρχή της Νομιμότητας της επεξεργασίας, δηλαδή η ικανοποίηση της ανάγκης απόδειξης εκ μέρους όσων επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ως προς τη νόμιμη πράξη της επεξεργασίας. Αυτή μπορεί να στηριχθεί εκτός των άλλων (έννομο συμφέρον, σύναψη σύμβασης, έννομη υποχρέωση, εκτέλεση δημοσίου καθήκοντος) και στη συγκατάθεση εκ μέρους των φυσικών προσώπων.

Σκοπός του Consent Me

Σκοπός του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης συγκαταθέσεων, μέσω του οποίου θα δίνεται η δυνατότητα στον Υπεύθυνο Eπεξεργασίας να μπορεί να αποδείξει τη λήψη αυτής και το συσχετισμό της, με αντίστοιχες που αφορούν άλλες δράσεις.

Ερευνητικό Έργο

Το Consent Me αποτελεί ερευνητικό έργο, με κωδικό Τ2ΕΔΚ-02902
και τίτλο
“Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Συγκαταθέσεων (ConsentMe)”

Ένταξη Έργου

Το έργο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020

Συγχρηματοδότηση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της Ε.Υ.Δ ΕΠΑνΕΚ.

Ενότητες Εργασίας

ΕΕ1: Καθορισμός των απαιτούμενων τεχνικών απαιτήσεων του συστήματος βάσει των αναγκών των χρηστών:

Στην ενότητα αυτή θα γίνει λεπτομερής περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης και του σχεδίου επικύρωσης, η ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων και συνθηκών λειτουργίας καθώς και η σχεδίαση αρχιτεκτονικής συστήματος.

ΕE2: Δημιουργία βάσης δεδομένων και διεπαφών, που θα γίνεται η συλλογή και καταγραφή συγκαταθέσεων:

Η βάση δεδομένων θα μπορεί να συνδεθεί μέσω επίσημων τεχνολογιών ΑΡΙs σε άλλα κανάλια συγκαταθέσεων. Για παράδειγμα σε μια ιστοσελίδα, μια καμπάνια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή SMS, μια τηλεφωνική κλήση.

ΕΕ3: Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας καναλιών συγκατάθεσης μέσω KPIs:

Στην ενότητα αυτή θα αξιολογηθεί ο τρόπος λήψης της συγκατάθεσης και η σύνδεσή του με τις πωλήσεις του ιδιωτικού τομέα, η οποία θα συμβάλει στην ποιοτικότερη και ασφαλέστερη χρήση των καναλιών λήψης συγκατάθεσης.

ΕΕ4: Ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος των συγκαταθέσεων Consent Me:

Στην ενότητα αυτή θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος, η εγκατάσταση πιλοτικών, η εφαρμογή περιπτώσεων χρήσης και οι ενέργειες επικύρωσης.

EE5: Συμμετοχή Consent Me σε εμπορικές εκθέσεις:

Στην ενότητα αυτή θα υλοποιηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή της σύμπραξης σε δύο διεθνείς και δύο εθνικές εμπορικές εκθέσεις, προκειμένου να αναδειχθεί και να προβληθεί το σύστημα.

EE6: Δράσεις καινοτομίας του Consent Me:

Στην ενότητα αυτή θα υλοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή και την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και για την τεχνολογία που θα αναπτυχθεί και το σύστημα.

EE7: Εκπόνηση μελέτης εμπορικής αξιοποίησης:

Στην ενότητα αυτή θα εκπονηθεί αναλυτική μελέτη βιωσιμότητας του εγχειρήματος, ενώ παράλληλα θα χαραχτεί η στρατηγική της εμπορικής αξιοποίησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο