Οι από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας: 

 1. f society I.K.E. , που εδρεύει στην οδό Κάνιγγος, αριθμός 14 στον Πειραια,τηλέφωνο: 210-4225879, email: [email protected],και 
 2. Prisma Electronics, που εδρεύει στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 87 στην Αλεξανδρούπολη, τηλεφωνο: 25510-35013,email:[email protected] 

Εφεξής αναφερόμενοι ως κοινοπραξία με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας.

Προτεραιότητά μας αποτελεί η σύννομη επεξεργασία των δεδομένων αυτών και η πλήρης και διαφανή ενημέρωσή σας σχετικά με αυτή. Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Γενικές Πληροφορίες

1. Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής δπχ ή δεδομένα), αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα,  αριθμό ταυτότητας,  διεύθυνση,  αριθμό τηλεφώνου αλλά και μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Με λίγα λόγια δπχ, είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται και αφορά ένα φυσικό πρόσωπο, είτε μας αποκαλύπτει αμέσως την ταυτότητά του είτε όχι.

2. Τι είναι η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή,  καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Δηλαδή, σχεδόν οποιαδήποτε ενέργεια, από τη στιγμή που δημιουργείται ένα δπχ μέχρι τη στιγμή που καταστρέφεται (ή που ανωνυμοποιείται πλήρως), συνιστά πράξη επεξεργασίας.

Η επεξεργασία δπχ είναι μια νόμιμη πράξη, εφόσον εκτελείται εντός του πλαισίου που ορίζει η σχετική νομοθεσία, δηλαδή ο εθνικός νόμος 4624/2019 αλλά και ο ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 679/2016/ΕΕ. Παράλληλα ισχύει και εφαρμόζεται ο ν.3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

3. Είναι υποχρεωτική η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η παραχώρηση των δεδομένων σας στην κοινοπραξία μας είναι προαιρετική.

Σε κάθε περίπτωση θα σας ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τις σχετικές πράξεις επεξεργασίας.

4. Πότε και πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας κατά τις εξής χρονικές στιγμές:

 1. Όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας, μέσω της χρήσης cookies. Η εγκατάσταση των cookies γίνεται κατόπιν συγκατάθεσής σας, πλην όμως κάποιες κατηγορίες cookies είναι απολύτως απαραίτητες για είναι  εφικτή η περιήγησης σας στον ιστότοπo μας.
 2. Με την εκ μέρους σας συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπο. 

Και στις 2 περιπτώσεις δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για εμπορική προώθηση, παρά μόνο για να σας απαντήσουμε κατάλληλα.

Ανάλυση της επεξεργασίας 

1. Κατηγορίες δπχ που επεξεργαζόμαστε

Η κοινοπραξία μας συλλέγει και εν συνεχεία επεξεργάζεται (αποθηκεύει κλπ.) τις κατωτέρω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δπχ): 

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Email
 3. Στατιστικα στοιχεία επισκεψιμότητας

2. Σκοποί επεξεργασίας – Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις παραπάνω κατηγορίες δπχ για τους εξής λόγους:

 1. Για να βελτιώνουμε το παρεχόμενο  ενημερωτικό υλικό που παρέχουμε του  ιστότοπου.
 2. Να εξασφαλίσουμε ότι θα λαμβάνετε σχετικό με τον ιστότοπό μας περιεχόμενο, μέσω της χρήσης cookies. Σε αυτή την περίπτωση η νόμιμη βάση επεξεργασίας θα είναι η ρητή συγκατάθεσή σας.

3. Αποδέκτες – Εκτελούντες την επεξεργασία

Οι ανωτέρω πράξεις επεξεργασίας διεξάγονται κατ’ αρχήν στο εσωτερικό της κοινοπραξίας μας, με φύλαξη στο φυσικό ή ψηφιακό της αρχείο. Πρόσβαση σε αυτό έχει το προσωπικό και οι συνεργάτες μας, οι οποίοι δεσμεύονται από ρητή υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας, ενώ σε κάποιες κατηγορίες δεδομένων υφίσταται διαβαθμισμένη πρόσβαση.

Κατά τα λοιπά σας ενημερώνουμε ότι οι ανωτέρω κατηγορίες δεδομένων δε διαβιβάζονται σε άλλες κατηγορίες αποδεκτών και δε χρησιμοποιούνται για εμπορική χρήση.

Σας ενημερώνουμε ότι θα μοιραστούμε πληροφορίες με τρίτους συνήθως παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν για λογαριασμό μας κάποιες λειτουργίες και υπηρεσίες. Αυτά τα μέρη ορίζονται ως εκτελούντες την επεξεργασία και θα τους παρέχονται μόνο οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των υπηρεσιών για λογαριασμό μας, αλλά δεν έχουν εξουσιοδότηση να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεσμεύονται συμβατικά να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και να εξασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων σας.

4. Χρόνος και τόπος διατήρησης δπχ

Η επεξεργασία των δπχ πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά, κατά το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητος για τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

5. Τα δικαιώματα σας

Τα ανωτέρω δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παραπάνω πολιτική προστασίας και βεβαίως υποστηρίζουμε και διασφαλίζουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας με αντίστοιχη διαδικασία. Ειδικότερα έχετε τα εξής δικαιώματα:

1. Δικαίωμα ενημέρωσης για όλα τα παραπάνω ζητήματα και κάθε άλλο που αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας

2. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που μας έχετε παραχωρήσει

3. Δικαίωμα διόρθωσης, σε περίπτωση που κάποια δεδομένα είναι ή καταστούν ανακριβή ώστε να τα διορθώσουμε

4. Δικαίωμα φορητότητας μόνο για τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε με βάση τη σύμβαση 

5. Δικαίωμα διαγραφής. Το δικαίωμα αυτό υπόκειται σε σχετικούς περιορισμούς που αφορούν κυρίως τις κατηγοριών δεδομένων τηρούμε δυνάμει της σύμβασης ή των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο

6. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν:

α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς και για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητείτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, 

γ) δε χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους προαναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων και σε συναφείς περιπτώσεις

7. Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζουμε τη σχετική νομοθεσία προστασίας δπχ σχετικά με τα δεδομένα σας

Πολιτική Cookies 

1.Πολιτική Cookies 

Τα cookies είναι αρχεία που περιέχουν μικρές ποσότητες δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως ανώνυμα μοναδικά αναγνωριστικά. Τα cookies αποστέλλονται στον φυλλομετρητή σας (browser) από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε και εγκαθίστανται στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

Κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο χρησιμοποιεί ξεχωριστές κατηγορίες cookies, τα οποία περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες σε σχέση με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε κατά το χρόνο αυτό.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την περιήγησή σας σε ιστότοπους, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και να βελτιώνουν τις παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες.

Τα cookies ταξινομούνται σε κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν.

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies:

 1. Απαραίτητα cookies.
 2. Στατιστικά cookies  για να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα και τον τρόπο που περιηγούνται οι χρήστες.
 3. Μάρκετινγκ cookies για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

a) Απαραίτητα cookies

Σκοπός της χρήσης αυτών των cookies είναι να βοηθούν να καταστεί ένας δικτυακός τόπος χρησιμοποιήσιμος επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως πλοήγηση σελίδας και πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστοτόπου. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά.

β) Στατιστικά cookies

Σκοπός της χρήσης αυτών των cookies είναι να βοηθούν τους κατόχους ιστοτόπων να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους ιστότοπους συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

γ) Μάρκετινγκ cookies

Σκοπός της χρήσης αυτών των cookies είναι ο εντοπισμό επισκεπτών σε ιστότοπους. Η πρόθεση τους είναι να εμφανίσουν διαφημίσεις στον μεμονωμένο χρήστη.

2. Έλεγχος cookies

Μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορεί να ελέγχετε αλλά και να ρυθμίζετε τον τρόπο εγκατάστασης των cookies στη συσκευή που χρησιμοποιείτε, όπως και να τα διαγράφετε.

Επιπλέον, μπορείτε να ελέγχετε τις κατηγορίες cookies που εγκαθίστανται στη συσκευή σας μέσω του σχετικού πίνακα που εμφανίζεται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

Δικαίωμα τροποποίησης της πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα πολιτική για την προστασία δπχ μπορεί να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεσμευόμενοι από την αρχή της διαφάνειας, υποχρεούμαστε και θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην παρούσα πολιτική προκειμένου κάθε φορά να γνωρίζετε πως διεξάγεται η σχετική επεξεργασία ώστε να έχετε διαρκώς τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων σας.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να το γνωστοποιήσετε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων της κοινοπραξίας μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Μετάβαση στο περιεχόμενο